Protocol d’ajuts a les famílies de l’escola Tàber per activitats extraescolars curs 2022/2023

Amb l’objectiu de facilitar la inclusió de tots els infants de l’escola en tots els aspectes de la vida escolar, tant en les hores lectives com en les activitats extraescolars, i, atenint-nos a l’article 5 dels Estatuts de l’AFA de l’Escola Tàber, aprovats per l’Assemblea General Extraordinària celebrada en data 11 de maig de 2016, el qual, estableix que la finalitat d’assistir als pares/mares o tutors en tot allò que concerneix l’educació de llurs fills o pupils, col·laborar en les activitats educatives del centre i promoure la participació de les famílies en la gestió del centre, s’estableix el següent protocol per a la concessió d’ajuts econòmics a les famílies de l’Escola Tàber per a la realització de les activitats extraescolars.

  • Cal emplenar el Formulari sol·licitud ajuts econòmics extraescolars AFA *(amb ordinador o a mà), i la documentació requerida, si s’escau (cal portar tota la documentació preparada i signada) i entregar-ho presencialment a la Secretaria de l’escola, a nom de Núria Velasco. En cas que no estigui present en aquell moment, se us facilitarà un sobre per introduir tota la documentació i quedarà tancat. Només tindrà accés a les sol·licituds la responsable de gestió administrativa de l’AFA.
  • Cal signar manualment el formulari, no és vàlida la signatura electrònica. L’han de signar tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
  • Per si alguna família ho necessita, també us adjuntem el document de Declaració jurada d’ingressos per emplenar de la mateixa manera que el formulari de sol·licitud.
  • Recordeu que es pot demanar l’ajut per a les activitats extraescolars organitzades per l’AFA Escola Tàber, només per a una activitat per infant.

*Si necessiteu el model de sol·licitud en format paper el podeu recollir a la secretaria de l’escola.

Termini de presentació: per al curs 2021-2022 del 14 al 21 de juny inclosos, exceptuant dissabte i diumenge.

Horari de presentació: De les 9:00 a les 16:00 h, presencialment a la secretaria de l’Escola Tàber.

En cas de dubte o consulta:
Adreça electrònica: secretaria@taber.cat
Telèfon: 932 80 10 23
Horari: de 9:30 a 16:00 h