ÒRGANS DIRECTIUS

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) té com a finalitat col·laborar amb l’escola, assistir a les famílies i promoure la seva participació en la gestió del centre.

JUNTA DE l’AFA

La junta de l’AFA està constituïda per la Junta directiva i les comissions. Es reuneix 1 cop al trimestre com a mínim.

JUNTA DIRECTIVA

La Junta directiva de l’AFA és l’òrgan rector i gestor de l’Associació i, com a tal, li correspon resoldre tots els assumptes, la competència dels quals no estigui específicament reservada a l’Assemblea General. Es reuneix 1 cop al mes.

Components de la Junta Directiva de l’AFA

 • Presidenta: Joan Sunyer
 • Vicepresidenta: Mònica Muñoz
 • Secretària: Mariona Piqué
 • Tresorer: David Sanvisens
 • Vocal: Maria Marsal
 • Vocal: Montse Écija
 • Vocal: Gerard Tolosa
 • Vocal: Laura Estrada

COMISSIONS FIXES

Les comissions són grups de mares i pares, que col·laboren en la gestió de diferents serveis de l’Escola (Transports, extraescolars, menjador, casals d’estiu..). Sense la seva col·laboració desinteressada l’escola no podria oferir aquests serveis.

COMISSIONS TEMPORALS I PUNTUALS

DELEGATS/DES DE CURS

A principi del curs escolar, els pares i mares de cada aula escullen entre ells un delegat/da. Aquests faciliten i promouen la relació, l’enllaç i la comunicació entre els professors/es de la classe i els pares, mares o tutors/es legals de l’alumnat.

La Regina Dalmau coordina el grup de delegats i delegades, i el seu contacte és: coordinacio.delegats@taber.cat

Les funcions dels delegats i delegades són les següents:

 • Representar les famílies a les reunions trimestrals amb la Junta de l’AFA i la Direcció de l’escola. Aquestes reunions serveixen perquè els delegats exposin suggeriments o problemàtiques generals, i per ser informats, i al seu torn poder informar a les famílies, de qüestions d’interès.
 • Potenciar la participació dels pares, mares i tutors/es en les activitats escolars que ho requereixen. Per exemple, en la festa anual (Festàber) de l’escola, que s’encarreguen d’organitzar les famílies de segon.
 • Canalitzar demandes col·lectives cap al destí més adient, respectant l’ordre de les vies de participació (Tutor/a, Coordinadora de cicle, Direcció, pel que fa a temes d’escola o bé Comissions AFA o Junta de l’AFA, si es tracta d’extraescolars o serveis externs).
 • Propiciar trobades entre les famílies fora de l’àmbit estrictament escolar. Aquestes activitats faciliten el coneixement entre elles, ajuden a cohesionar els grups i impulsen llur participació en les activitats escolars.
 • Participar com a jurat en el concurs literari que es fa per Sant Jordi.
 • Aprofundir en el coneixement de com funciona l’escola i servir de “pedrera” per a la renovació dels òrgans de gestió escolar on participen les famílies (Junta de l’AFA, Consell Escolar).

Ser delegat/da de curs suposa assistir a tres reunions anuals (una per trimestre amb la Junta de l’AFA i l’Equip Directiu).

REUNIONS

ASSEMBLEA GENERAL

L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de l’AFA, amb la facultat de prendre els acords que convinguin. Se celebra 1 cop l’any + extraordinàries, si s’escau.

REUNIONS DE JUNTA DIRECTIVA

La Junta directiva de l’AFA es reuneix mensualment per debatre i prendre decisions sobre el funcionament de les diferents comissions. A més a més, trimestralment la junta es reuneix amb els delegats de cada curs, per tractar els temes relacionats amb les diferents comissions i amb cada curs en concret. Totes aquestes reunions són obertes a tots els pares i mares de l’escola. Si un pare o una mare de l’escola vol assistir a una Junta per comentar o aportar el que cregui necessari, es prega que ho faci saber prèviament enviant un correu electrònic a ampa@taber.cat indicant el nom i el motiu de l’aportació. Per obtenir les dates de les reunions, consulteu el calendari escolar.

GESTIÓ I SERVEIS

 • Cuina pròpia amb personal de servei i monitors de menjador.
 • Permanències de 8 a 9 del matí amb servei de vigilància.
 • Activitats i tallers de migdia.
 • Aportació de recursos per compres de material fungible i inventariable.
 • Activitats fora de l’horari lectiu: futbol, anglès, ludoteca, piscina, patinatge, escacs, ceràmica i teatre.
 • Orienta els trajectes i estableix el reglament del transport escolar d’acord amb el Centre.
 • Activitats d’estiu, casals i colònies.
 • Activitats de sostenibilitat i creació d’espais verds.
 • Participa en la creació i manteniment de la pàgina web de l’escola i actualitza l’apartat de l’AFA del web.