Responsabilitat compartida

A Tàber entenem que l’educació dels nostres infants de ha de ser un projecte compartit, on famílies i escola van a la una amb un objectiu comú.

És important que les famílies coneguin el projecte educatiu de l’escola, s’hi sentin a gust i es comprometin a anar de la mà amb l’escola. Aquest compromís es materialitza en forma de carta de compromís educatiu. La carta de compromís educatiu és un document que té com a finalitat potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre l’escola i les famílies en l’educació dels infants. En aquesta carta hi consten els objectius necessaris que les dues parts es comprometen a assolir per tal de tenir una bona convivència i un compromís amb el Projecte Educatiu, el Pla de Convivència i les Normes d’Organització i Funcionament del centre.

És important que les famílies coneguin el projecte educatiu de l’escola, s’hi sentin a gust i es comprometin a anar de la mà amb l’escola.

Una escola oberta

Som una escola que creu fermament en la importància d’obrir portes i de fer partícips a les famílies de diferents moments i esdeveniments que passen en el dia a dia de l’escola.

Les famílies estan convidades a diversos esdeveniments de la vida de l’escola com l’entrada relaxada, la festa de Nadal, Carnestoltes, la nit de Sant Jordi, entre d’altres. D’altra banda hi ha diversos moments en els que ens agrada comptar amb elles perquè tinguin un paper més actiu com en el Dia de la Música, el Dia de la dona i la nena en la ciència, una jornada de manteniment o en qualsevol moment sorgit d’un interès o projecte en el que familiars o referents de l’alumnat puguin aportar la seva experiència com a font d’enriquiment.

Pensem que la vida és allò que passa més enllà de les parets de l’escola i és per això que necessitem mantenir-la oberta al context que ens envolta, traient-li a cada moment el màxim partit.

Participació

Des de l’escola pensem que és fonamental establir vincles i relacions amb les famílies, fer xarxa i oferir espais on compartir idees, pensaments i on puguin col·laborar activament amb l’escola. Hi ha diverses maneres de participació:

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Enllaç a la pàgina del Consell escolar

Cada classe té dues persones delegades que són votades per les famílies de la classe entre les voluntàries que s’hi presenten. Les delegades fan d’enllaç entre la tutora, l’equip de gestió i l’AFA. Una vegada al trimestres es fa una reunió de famílies delegades amb equip de gestió i representació del claustre.

Objectius:

 • Augmentar el nivell de participació de les famílies a l’escola i afavorir la comunicació amb les tutores.
 • Afavorir la transmissió d’informació que es genera en el sí de comunitat educativa.
 • Potenciar el coneixement, la relació i la comunicació entre les famílies.

Funcions:

Les funcions més destacables dels pares o mares delegats de classe estan relacionades amb:
Col·laboració amb la tutora:

 • fer d’enllaç entre el tutor o tutora i les famílies del grup en temes d’interès per a la classe
 • detectar inquietuds o necessitats de les famílies en relació amb el centre: expectatives, interessos formatius de les famílies, etc.
 • fer crides de col·laboració

Dinamització de les famílies del grup-classe:

 • fomentar la convivència i el bon clima escolar, evitant la transmissió de prejudicis i d’actituds fiscalitzadores
 • promoure els canals de comunicació del centre i el seu bon ús
 • motivar i dinamitzar els pares i mares i afavorir que participin en activitats organitzades pel centre o l’AFA
 • acollir les noves famílies que s’incorporin al grup-classe i ajudar-les en el seu procés d’inclusió en la comunitat educativa
 • promoure accions cohesionadores entre les famílies del grup-classe

Col·laboració amb l’AFA:

 • fomentar la participació de les famílies en les diferents comissions de l’AFA
 • detectar necessitats de formació o inquietuds de les famílies
 • recollir propostes de millora en relació amb els serveis que gestiona l’AFA
 • difondre comunicacions de l’AFA
 • fer arribar al consell escolar i a l’equip directiu propostes de millora

No correspon als pares i mares delegats de classe:

 • intervenir en la relació personal d’un infant i/o dels seus familiars amb la tutora
  i/o l’equip de gestió
 • intervenir en qüestions pedagògiques
 • fiscalitzar la tasca dels professionals dels centre
 • fer de mediadora, en cas de conflicte, entre famílies, o entre famílies i docents

Aquests objectius i funcions s’han fet seguint les recomanacions de Departament d’Educació

Les comissions mixtes són equips de treball integrats per membres de l’AFA i de l’equip docent. Cada comissió té uns objectius pactats entre l’equip de gestió, els docents i les famílies que en formen part.

Comissions mixtes

Comissió migdia: La comissió està formada per mestres, familiars i representants del servei migdia i vetlla pel correcte funcionament del servei en tots els seus aspectes, econòmic, educatiu i alimentari. Les propostes es consensuen amb els professionals implicats i es valora la seva implementació.

Comissió de gènere: Aquesta comissió vetlla perquè a l’escola s’utilitzi un llenguatge inclusiu i amb perspectiva de gènere en tots els àmbits, també vetlla per l’equitat pel que fa als referents i impulsa accions per aconseguir conscienciar i educar en la igualtat.

Comissió biblioteca: Des de la comissió biblioteca es promou la literatura infantil com a fons de coneixement i descobriment del món, afavoreix, en col·laboració en els grups de treball externs, el descobriment de diferents tipologies de llibres (poesia, biografies…) i noves publicacions i s’encarrega de la reparació i renovació dels llibres de la biblioteca.

Comissió d’extraescolars: La comissió s’encarrega de buscar contractar i gestionar l’oferta d’extraescolars, vetllant perquè siguin unes propostes de qualitat i en línia amb la mirada de l’escola.

L’AFA (Associació de Famílies de l’alumnat), treballa estretament amb l’equip de gestió, donant suport a les diferents accions de l’escola i ajudant a millorar l’acompanyament dels nostres infants.

Totes les accions que es duen a terme son possibles gràcies a les aportacions voluntàries de les famílies de l’escola, en forma econòmica i/o de feina.

Comunicació amb les famílies

La comunicació amb les famílies ha de ser fluida per tal d’assegurar-ne l’eficàcia. Les famílies poden contactar amb les tutores o l’equip de gestió i altres agents educatius.

Mitjans de comunicació amb les famílies:

 • Dinantia: Eina de comunicació principal
 • Telèfon de l’escola: 932801023, per contactar amb administració
 • Pàgina web: www.taber.cat
 • Instagram: @taber.cat

Escola de famílies

Per acompanyar les famílies en l’educació dels seus infants, l’escola i l’AFA treballem per consolidar una escola de famílies (tal i com especifica l’article 32.2 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol de suport a les famílies) perquè sigui un espai formatiu i de diàleg que contribueixin a millorar les competències i expectatives personals, i que, alhora, permetin als pares i mares intercanviar idees i experiències sobre l’educació dels seus infants.

Escola de famílies del Departament

Beques i ajuts

Des de l’escola us podem informar de les diferents beques i ajuts disponibles per les famílies que ho necessiten. Des de l’AFA també han engegat un programa d’ajuts i subvencions per a famílies de l’escola, consulteu la informació.