CONSELL ESCOLAR

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

El consell escolar d’un centre públic està integrat per:

 • El director o directora, que el presideix.
 • El cap o la cap d’estudis.
 • Un o una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
 • El secretari o secretària del centre que assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.
 • Els i les representants del professorat s’elegeixen pel claustre.
 • Els i les representants de l’alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells.
 • Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.
 • En els centres específics d’educació especial i en els que tinguin unitats d’educació especial també és membre del consell escolar un o una representant del personal d’atenció educativa. La representació d’aquest personal no té la consideració de representació del professorat als efectes de determinar la composició del consell escolar.
 • Equip de Gestió
  • Gemma Barberà (directora)
  • Carlota Hernández (cap d’estudis)
  • Paula Vilella (secretària acadèmica)
 •  Docents
  • Berta Rotllan
  • Mar Portabella
  • Natàlia Flores
  • Anna Mayans
  • Marta Lapuente
  • Estefania Medialdea
 • Famílies
  • Irene Fondevilla
  • Laura Serratacó
  • Regina Dalmau
  • Gemma Cerdán
  • Emma Pont
  • Eva Rodríguez-Valdés (AFA)
 •  PAS
  •  Maria José Rio
 • Representant del districte
  • Mª Àngels Prim

Acords del Consell escolar

ACORDS:

 • S’aproven les colònies curs 24-25
 • S’aproven els 4 dies festius de lliure elecció
 •  
 • S’aprova signar conveni espai migdia AFA-Escola
 • S’aproven noves quotes curs 2024-25: Material: 110€ i Sortides: de 80€

 

 • Es tanca el pressupost 2023. ENLLAÇ
 • Presentació de la nova representant de l’ajuntament: Sra. Àngels Prim
 • S’aprova el pressupost general de 2024
 • Colònies, s’aprova el següent:
  • i3 no farà colònies
  • i4 i i5 farà una nit
  • 1r, 2n, 3r, 4t, 5è farà dues nits
  • 6è farà 3 nits
 • Un curs més se signa l’acord per ajustar les ràtios en cas de sortida al parc de l’Oreneta.
  Ràtios:
  INF de 10/1 a 12/1
  1r a 4t de 15/1 a 17/1
  5è i 6è sense variacions 20/1
 • S’aproven el PEC, el PLC i la PGA
 • S’aproven les colònies del proper curs.
 • S’aproven els festius de lliure disposició.
 • S’aprova el període de familiarització i de jornada intensiva de juny
 • S’aprova la cessió d’espais al casal d’estiu
 • S’aprova l’aplicació pel programa FAIG
 • Es comunica que es singularitzarà una vacant docent